Zasiłek opiekuńczy na osobę starszą – najważniejsze informacje

Zasiłek opiekuńczy na osobę starszą – najważniejsze informacje

Zasiłek opiekuńczy na osobę starszą – najważniejsze informacje

Przez zasiłek opiekuńczy nad osobą starszą należy rozumieć nic innego, jak przede wszystkim rodzaj świadczenia, który wchodzi w skład katalogu świadczeń rodzinnych. Należy zaznaczyć, iż taka forma wsparcia uchodzi za szczególną pomoc w sytuacji, gdy dana osoba sprawuje opiekę nad osobą starszą, bądź też w sytuacji ukończenia 75 lat przez osobę, która została objęta takim świadczeniem. Zasiłek opiekuńczy nad osobą starszą jest bardzo popularną formą wsparcia finansowego, z której korzysta wiele osób w naszym kraju. Trzeba jednak zaznaczyć, że zasiłek taki wypłacany jest wyłącznie w przypadku, gdy zostanie spełnione pewne kryterium dochodowe. Nie jest więc to świadczenie, które należałoby się każdemu, kto by o nie wnioskował. Trzeba także zaznaczyć, iż zasiłek opiekuńczy ma również inne odsłony, a jedną z nich jest też dodatek pielęgnacyjny. Przez taki dodatek należy rozumieć przede wszystkim świadczenie wypłacane z urzędu, co do którego nie trzeba przedstawiać jakichkolwiek zaświadczeń, ani składać wniosków. Dodatek pielęgnacyjny jest więc przyznawany w sposób automatyczny w sytuacji, gdy dana osoba ukończyła 75 lat i chciałaby takie świadczenie pobierać w sposób samodzielny.

Kto opiekujący się osobą starszą może liczyć na otrzymanie zasiłku opiekuńczego?

Otóż, jeżeli chodzi o kwestię tego, kto może liczyć na otrzymanie zasiłku opiekuńczego podczas opiekowania się osobą starszą to należy tutaj podkreślić, że takimi osobami mogą być w szczególności: rodzice, teście, małżonkowie, jak również wnuki. W chwili obecnej zasiłek opiekuńczy nad osobą starszą z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie nie wynosi więcej niż 620 złotych. Jest to kwota, która w każdym pozytywnie rozpatrzonym wniosku zostaje wypłacona w takiej samej wysokości. Oczywiście co kilka lat następuje waloryzacja tego świadczenia, aczkolwiek nie jest ona duża. Ostatnia waloryzacja, jaka miała miejsce podniosła wysokość tego świadczenia o zaledwie 20 złotych. Trzeba również zaznaczyć, iż kryterium dochodowym, które uprawnia do jego uzyskania jest kwota 764 złote. W przypadku, gdy dochody są niższe to na takie świadczenie nie będziemy mogli liczyć. Wniosek odnośnie otrzymania zasiłku opiekuńczego dla osoby starszej można złożyć do wybranych Ośrodków Pomocy Społecznej, bądź też do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek w obecnej chwili jest przyjmowany również w formie elektronicznej. W przypadku, gdy o takie świadczenie będzie ubiegała się osoba trzecia to będzie potrzeba przedstawienia dodatkowych dokumentów. Do dokumentów takich można zaliczyć w szczególności  potwierdzenie niezdolności do samodzielnego funkcjonowania przez osobę starszą. Natomiast w sytuacji, gdy osoba starsza będzie posiadała profesjonalną opiekę to wtedy taki zasiłek opiekuńczy obowiązywać nie będzie. A jego nieuzasadnione pobranie będzie skutkowało koniecznością zwrotu otrzymanych pieniędzy w terminie trzydziestu dni od powiadomienia, aby takie pieniądze zwrócić. Dlatego też w tym przypadku wszelkich formalności należy dopilnować w sposób odpowiedni.

zasiłek opiekuńczy na osobę starszą

Czy osoba przebywająca na emeryturze ma prawo do pobierania zasiłku opiekuńczego?

Osoba przebywająca na emeryturze w chwili obecnej ma możliwość ubiegania się o przyznanie świadczenia opiekuńczego. Prawo do emerytury nie powinno więc w sposób automatyczny przekreślać takiej sposobności. Należy jednak podkreślić, że nie zawsze tak było, ponieważ zmiana taka została wprowadzona dopiero w 2012 roku.

Zasiłek opiekuńczy na osobę starszą w KRUS

KRUS jest to nic innego, jak Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Charakteryzuje się ona tym, że jest to rodzaj instytucji państwowej, odpowiedzialnej za ubezpieczenia społeczne rolników. Trzeba jednak pamiętać, że zasiłek opiekuńczy z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Rolników jest przyznawany trochę na innych zasadach niż zasiłek otrzymywany z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czy też z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W takiej sytuacji trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę na to, że kwestia ta została ściśle uregulowana w ustawie  z dnia 28 listopada 2003 roku na temat świadczeń rodzinnych. Dlatego też, jeżeli jesteśmy zainteresowani otrzymaniem świadczenia z KRUS to powinniśmy pamiętać o tym, że należy złożyć stosowny wniosek w przedmiocie takiej sprawy, jak również odpowiednie oświadczenie, z którego będzie wnikać, iż wnioskodawca zaprzestani prowadzenia działalności rolnej. Oprócz tego nie można zapominać o podpisanej klauzuli o świadomości karnej w przypadku składania fałszywych oświadczeń. Jeżeli dostarczymy wyłącznie część z tych dokumentów to nas wniosek w sposób automatyczny będzie odrzucony i będziemy musieli dokumenty składać jeszcze raz. A to będzie wyłącznie skutkować przedłużającym się terminem wypłaty świadczenia z naszej jedynej winy.

W jakich sytuacjach nie będzie przysługiwał zasiłek opiekuńczy na opiekę osoby starszej?

Istnieje kilka sytuacji, które będą wykluczały z otrzymania zasiłku opiekuńczego na opiekę osoby starszej. Do takich sytuacji można zakwalifikować następujące kwestie:

  • gdy osoba, która sprawuje opiekę nad osobą starszą ma ustalone prawo do emerytury, renty, bądź też renty rodzinnej w przypadku śmierci swojego małżonka
  • gdy osoba sprawująca opiekę legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
  • gdy osoba, która wymaga opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej – przy czym w takiej sytuacji należy nie brać pod uwagę rodziny zastępczej spokrewnionej
  • gdy osoba wymagająca opieki ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego
  • gdy osoba wymagająca opieki ma przyznane prawo do pobierania świadczenia poza granicami naszego kraju

Natomiast bardzo często zdarza się tak, że następuje zbieg ze sobą poszczególnych zdarzeń i wtedy pojawia się pytanie, jak poszczególne przepisy należy interpretować. Otóż, w jakiej sytuacji, gdy nastąpi zbieg do świadczeń takich jak: specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne, świadczenie rodzicielskie, czy też świadczenie rodzinne; to osobie uprawnionej przysługuje wyłącznie jedno z tych świadczeń. Osoba taka ma wtedy możliwość wyboru, jakie świadczenie chce pobierać.

zasiłek opiekuńczy na osobę starszą

 Zasiłek opiekuńczy dla opiekuna osoby starszej z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

Jeżeli chodzi o zasiłek opiekuńczy dla opiekuna osoby starszej z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie to należy powiedzieć o nim przede wszystkim to, że został on wprowadzony dopiero pięć lat temu, a więc stosunkowo niedługo. Zasiłek opiekuńczy z MOPS charakteryzuje się również tym, że stosuje się go względem osób, na których ciąży obowiązek alimentacyjny na rzecz własnych rodziców na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu. W związku z tym Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wypłaci taki zasiłek osobom, które zrezygnowały ze swojej pracy, aby móc się zająć starszym członkiem swojej rodziny. Chodzi tutaj o opiekę nad taką osobą, która posiada orzeczony stopień niepełnosprawności w stopniu znacznym, jak również posiada orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności długotrwałej opieki. W przypadku, gdy o takie świadczenie będzie ubiegała się osoba trzecia to będzie potrzeba przedstawienia dodatkowych dokumentów. Do dokumentów takich można zaliczyć w szczególności  potwierdzenie niezdolności do samodzielnego funkcjonowania przez osobę starszą. Natomiast w sytuacji, gdy osoba starsza będzie posiadała profesjonalną opiekę to wtedy taki zasiłek opiekuńczy obowiązywać nie będzie. A jego nieuzasadnione pobranie będzie skutkowało koniecznością zwrotu otrzymanych pieniędzy w terminie trzydziestu dni od powiadomienia, aby takie pieniądze zwrócić.

Zasiłek opiekuńczy dla opiekuna osoby starszej z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Zasiłek opiekuńczy dla opiekuna osoby starszej z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych charakteryzuje się w głównej mierze tym, że przysługuje znacznie szerszej grupie osób, niż na przykład takie samo świadczenie oferowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. W związku z tym trzeba podkreślić, że zasiłek opiekuńczy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ma jednak jedną podstawową wadę. A jest nią nic innego, jak możliwość pobierania takiego zasiłku przez bardzo krótki okres czasu. Zasiłek opiekuńczy z ZUS jest także trochę wyższy niż zasiłek opiekuńczy z MOPS. Jednakże w obu tych przypadkach należy spełnić dość zbliżone kryteria, aby móc o takie świadczenie się starać i je otrzymać. Zasiłek opiekuńczy nad osobą starszą jest bardzo popularną formą wsparcia finansowego, z której korzysta wiele osób w naszym kraju. Trzeba jednak zaznaczyć, że zasiłek taki wypłacany jest wyłącznie w przypadku, gdy zostanie spełnione pewne kryterium dochodowe. Nie jest więc to świadczenie, które należałoby się każdemu, kto by o nie wnioskował. Trzeba także zaznaczyć, iż zasiłek opiekuńczy ma również inne odsłony, a jedną z nich jest też dodatek pielęgnacyjny.

Dodaj komentarz