Emerytura po mężu – jakie warunki trzeba spełnić, żeby ją otrzymać?

Emerytura po mężu – jakie warunki trzeba spełnić, żeby ją otrzymać?

Emerytura po mężu – jakie warunki trzeba spełnić, aby ją otrzymać?

Emeryturą po mężu określa się nic innego, jak przede wszystkim rodzaj świadczenia, które charakteryzuje się tym, że wdowa, która ukończyła 50. rok życia w momencie śmierci swojego męża. Aczkolwiek należy pamiętać, że nie jest to wyłącznie jedyny warunek. Innym warunkiem jest to, że osoba taka, która jest zainteresowana pobieraniem emerytury po mężu powinna w odpowiedni sposób udokumentować, że jest osobą niezdolną do pracy, jak również wychowuje dziecko, które jest uprawnione do pobierania renty po zmarłym ojcu. Świadczeniem takim jest zainteresowanych każdego roku wiele osób, ponieważ dzięki temu można podreperować swój budżet domowy i przeznaczyć uzyskane środki na potrzeby dnia codziennego, a w szczególności, jeżeli nie posiadamy zatrudnienia i w rodzinie jest dziecko, które trzeba wychować. Należy również powiedzieć przede wszystkim to, że dziedziczenie emerytury po zmarłym mężu zostało w sposób konkretnie uregulowanym w ustawie emerytalnej. Warto na takie rozwiązanie zdecydować się przede wszystkim wtedy, gdy emerytury obojga małżonków były różnej wysokości. Wobec tego, jeżeli emerytura zmarłego męża była wyższa to warto zdecydować się na pobieranie takiej emerytury, ponieważ będzie ona dla nas o wiele korzystniejsza. Warto także zaznaczyć, iż w naszym kraju zauważa się o wiele większą tendencję odnośnie tego, że to kobiety częściej decydują się na pobieranie emerytury po zmarłym mężu, a nie odwrotnie. Wpływ na takie zjawisko ma zapewne to, że z reguły mężczyźni w naszym kraju więcej zarabiali. Wobec tego również ich emerytura była stosunkowo wyższa, niż świadczenie emerytalne kobiet.

Kto może się ubiegać o emeryturę po zmarłym mężu?

Dla wielu osób określenie emerytura po zmarłym mężu może okazać się trochę myląca. Bowiem zapewne wiele osób sugeruje się tą nazwą i rozumie ją tak, że o takie świadczenie może wyłącznie ubiegać się wdowa po takiej osobie. Jest to oczywiście mylące, ponieważ o emeryturę taką ma możliwość ubiegać się nie tylko wdowa, ale również i inni przedstawiciele rodziny. Otóż, należy zaznaczyć przede wszystkim to, że do pobierania świadczenia uprawnione są także wspólne dzieci z małżeństwa, dzieci przybrane, a także dzieci adoptowane. Bardzo często mylona jest także kwestia emerytury po zmarłym mężu, a renty po nim. Otóż wypłacanie emerytury po mężu, a renta różni się przede wszystkim tym, że w tym drugim przypadku renta może być wypłacana wyłącznie dzieciom zmarłego, ale tylko i wyłącznie do momentu ukończenia przez nich 16. roku życia. Po tym okresie prawo do wypłacania tego świadczenie ustaje.

emerytura po mężu

Ile wynosi emerytura po zmarłym mężu?

Otóż, jeżeli chodzi o kwestię wysokości emerytury po zmarłym mężu to trzeba powiedzieć przede wszystkim to, że jest ona ustalana na trzy możliwe sposoby do których można zaliczyć:

  • 95 procent świadczenia emerytalnego w przypadku pobierania jej przez trzy osoby lub więcej osób w rodzinie
  • 90 procent świadczenia w przypadku pobierania jej przez dwie osoby w rodzinie
  • 85 procent świadczenia w przypadku jej przez jedną osobę w rodzinie

Natomiast należy zwrócić również szczególną uwagę na to, że w polskim prawie występuje taki zapis, że w sytuacji, gdy występuje minimalne świadczenie po zmarłym mężu to i tak zostanie ono podniesione do 1100 złotych. Dlatego świadczenie takie na pewno nie będzie niższe niż ta kwota.

Jakie warunki należy spełnić, aby móc uzyskać takie świadczenie?

Zapewne wiele osób się zastanawia, jakie warunki należy spełnić, aby móc otrzymać emeryturę po mężu. Otóż, istnieje szereg wymagań, a można do nich zaliczyć przede wszystkim takie kwestie jak:

  • osoba chcąca pobierać świadczenie musi mieć ukończone 50 lat w momencie śmierci męża
  • osoba chcąca pobierać świadczenie powinna mieć pod swoją opieką dziecko, które w chwili śmierci męża nie ukończyło 16 lat
  • osoba chcąca pobierać świadczenia powinna w chwili śmierci męża i później być niezdolna do wykonywania swojej pracy zarobkowej

Oczywiście świadczenie takie przysługuje, jeżeli zmarły małżonek miał orzeczone prawo do korzystania z emerytury. Bowiem czasami może zdarzyć się również tak, że osoba zmarła, pomimo swojego wieku, nie miała wypracowanych tylu lat, aby kwalifikować się do otrzymywania tego świadczenia. Dlatego także w szczególności należy brać tę kwestię pod uwagę, jeżeli zdecydujemy się o złożenie wniosku, aby emeryturę po mężu nam przyznano. W związku z tym, jeżeli zdarzy się taka sytuacja, że emerytura po mężu nie będzie jednak nam przysługiwać z różnorodnych przyczyn to w dalszym ciągu zachowujemy prawo do starania się o rentę rodziną. Takie świadczenie jest znacznie szybciej i prościej uzyskać. Natomiast w przypadku renty rodzinnej należy pamiętać, iż przysługiwać nam ona będzie wyłącznie przed rok czasu, licząc od momentu śmierci małżonka. Po upływie tego okresu świadczenie ustanie w sposób automatyczny. I oczywiście takie dodatkowe źródło finansowania może mieć prawo istnienia, jeżeli wdowa nie posiada innego źródła utrzymania.

Gdzie złożyć wniosek o przyznanie emerytury po mężu?

Wniosek o przyznanie emerytury po mężu należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który będzie właściwy ze względu na nasze miejsce zamieszkania. Natomiast w chwili obecnej istnieje również możliwość złożenia takiego wniosku w formie elektronicznej. W tym celu należy skorzystać z Platformy Usług Elektronicznych (PUE).

Czy przy rozdzielności majątkowej żona ma możliwość uzyskania takiego świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych?

W przypadku rozdzielności majątkowej wdowa po mężu również ma prawo uzyskania po nim emerytury. W żadnym stopniu to ze sobą nie koliguje. Dzieje się tak, ponieważ w przypadku dziedziczenia nie ma znacznie, czy między małżonkami istniała rozdzielność majątkowa, czy też nie. Kwestia ta ma znacznie w stosunku do innych sytuacji prawnych. Do pobierania świadczenia uprawnione są także wspólne dzieci z małżeństwa, dzieci przybrane, a także dzieci adoptowane. Bardzo często mylona jest także kwestia emerytury po zmarłym mężu, a renty po nim. Dziedziczenie emerytury po zmarłym mężu zostało w sposób konkretnie uregulowanym w ustawie emerytalnej.

emerytura po mężu

Jaka jest podstawowa różnica między emeryturą po mężu, a rentą rodziną?

Emerytura po mężu i renta rodzinna są dwiema odrębnymi świadczeniami, aczkolwiek bardzo często ze sobą mylonymi. Otóż, należy powiedzieć w szczególności to, że renta rodzinna jest to nic innego, jak świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które przysługuje po śmierci członka rodziny. Rentę taką można uzyskać w przypadku, gdy nie przysługuje emerytura po mężu. Inną kluczową różnicą między tymi dwoma świadczeniami jest przede wszystkim to, że emeryturę po mężu, wdowa może otrzymywać do końca swojego życia, jeżeli będą ku temu odpowiednie przesłanki prawne. Z kolei renta rodzinna może przysługiwać wyłącznie przez rok czasu, licząc od momentu dnia śmierci męża.

Emerytura po mężu – podsumowanie

Emerytura po mężu jest bardzo dobrym rozwiązaniem w przypadku, gdy wdowie przysługiwałaby o wiele niższa emerytura, niż ta, która miałby otrzymać zmarły mąż. W takiej sytuacji jest to bardzo korzystne finansowo i wiele osób z takiej możliwości korzysta. Należy również powiedzieć, że emerytura po mężu nie jest przyznawana we wszystkich sytuacjach, ponieważ aby mogło się tak stać to muszą być spełnione ku temu odpowiednie przesłanki, do których można zaliczyć przede wszystkim takie kwestie jak: ukończenie 50 lat przez wdowę, czy też jej niezdolność do pracy. Ważną kwestią jest również to, czy zmarłemu mężowi z tytułu przepracowanych lat przysługiwało takie świadczenie. Bowiem czasami mimo wymaganego wieku takie świadczenie nie przysługuje ze względu na zbyt małą ilość lat przepracowanych i odprowadzanych składek emerytalnych. Świadczeniem takim jest zainteresowanych każdego roku wiele osób, ponieważ dzięki temu można podreperować swój budżet domowy i przeznaczyć uzyskane środki na potrzeby dnia codziennego, a w szczególności, jeżeli nie posiadamy zatrudnienia i w rodzinie jest dziecko, które trzeba wychować. Należy również powiedzieć przede wszystkim to, że dziedziczenie emerytury po zmarłym mężu zostało w sposób konkretnie uregulowanym w ustawie emerytalnej. W przypadku, gdy emerytura po mężu nie będzie jednak nam przysługiwać z różnorodnych przyczyn to w dalszym ciągu zachowujemy prawo do starania się o rentę rodziną. Takie świadczenie jest znacznie szybciej i prościej uzyskać. Natomiast w przypadku renty rodzinnej należy pamiętać, iż przysługiwać nam ona będzie wyłącznie przed rok czasu, licząc od momentu śmierci małżonka. Emerytura po mężu i renta rodzinna są dwiema odrębnymi świadczeniami, aczkolwiek bardzo często ze sobą mylonymi. Otóż, należy powiedzieć w szczególności to, że renta rodzinna jest to nic innego, jak świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które przysługuje po śmierci członka rodziny. Rentę taką można uzyskać w przypadku, gdy nie przysługuje emerytura po mężu. Trzeba także pamiętać o tym, że do pobierania świadczenia uprawnione są także wspólne dzieci z małżeństwa, dzieci przybrane, a także dzieci adoptowane. Bardzo często mylona jest także kwestia emerytury po zmarłym mężu, a renty po nim. Otóż wypłacanie emerytury po mężu, a renta różni się przede wszystkim tym, że w tym drugim przypadku renta może być wypłacana wyłącznie dzieciom zmarłego, ale tylko i wyłącznie do momentu ukończenia przez nich 16. roku życia. Wniosek o przyznanie emerytury po mężu należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który będzie właściwy ze względu na nasze miejsce zamieszkania.

Dodaj komentarz