Fiskus, ZUS, Jubileusz firmy i pomoc de minimis

Fiskus, ZUS, Jubileusz firmy i pomoc de minimis

Urzędnicy badający okoliczności toczącej się sprawy mogą powoływać w charakterze świadków osoby, które znają jej szczegóły. Podatnik będący stroną sprawy ma prawo uczestniczyć we wszystkich przysłuchaniach także w sposób aktywny. Może on nie tylko przysłuchiwać się zeznaniom świadków oraz zadawać własne pytania. Urząd skarbowy musi powiadomić stronę sprawy o miejscu i czasie przeprowadzania zeznań. Jednak podatnicy nie muszą być informowani o tożsamości świadków. W orzecznictwie sądów do przygotowania się do sprawy podatnikowi wystarczy znajomość przedmiotu sprawy nie zaś personaliów świadków. Podatnik ma również prawo domagania się przesunięcia daty przesłuchania oraz ponownego przesłuchania, jeżeli uważa że przedstawione fakty są dla niego nowe oraz okoliczności sprawy są mu nieznane.

Płatnicy składek, którzy nie wypełnili poprawnie blankietu wpłaty składek ubezpieczeniowych na konta ZUS nie mogą być pewni, że przelana kwota pokryje bieżące należności dotyczące poprzedniego miesiąca kalendarzowego. ZUS rozlicza takie blankiety przede wszystkim na poczet wcześniejszych należności, co więcej pieniądze zaliczane są w pierwszej kolejności na składkę emerytalną.
Przykładowo, Pani Katarzyna nie wypełniła kratki określającej miesiąc, którego dotyczy wpłata na blankiecie wpłaty składek na ZUS dotyczącym lipca 2012r. Składki opłaciła w terminie do 10. sierpnia oraz w kwocie należnej za lipiec. ZUS zaliczył część tej składki na poczet należności nieopłaconych w całości za kwiecień 2012. W tej sytuacje Pani Katarzyna powinna wyrównać różnicę składek za lipiec i ewentualne odsetki od niezapłaconej w terminie części składek kwietniowych.

Wypłacona pracownikowi nagroda jubileuszowa jest przychodem od którego nie trzeba odprowadzać składek ZUS. Takie zwolnienie od oskładkowanie będzie możliwe dla pracowników otrzymujących nagrody jubileuszowe maksymalnie raz na pięć lat.

Inaczej jest z nagrodami z tytułu jubileuszu firmy. Jeśli pracodawca chce wypłacić pracownikom premię z okazji „rocznicy” założenia firmy, takie nagrody należy oskładkować.

Nazwa pochodzi od maksymy De minimis non curat lex co oznacza Prawo nie troszczy się o drobiazgi. Przez drobiazg rozumiemy tutaj pomoc finansową w kwocie do 200.000 euro w przeliczeniu na 3 lata. Chodzi tu o 3 lata w rozumieniu podatkowym czyli obecny rok kalendarzowy i dwa poprzednie lata podatkowe. Pomoc de minimis z założenia ma mieć niewielki impakt i nie może zakłócić konkurencji na rynku. Co ważne przedsiębiorca jest odpowiedzialny za nie przekraczanie limitu pomocy de minimis. W ramach pomocy de minimis przedsiębiorstwa mogą skorzystać m.in. z jednorazowej amortyzacji, zwrotu części składek społecznych dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, darmowych kursów podnoszących kwalifikacje oraz zwrotu wydatków na wyposażenie miejsca pracy po przyjęciu osoby bezrobotnej.